GDPR – Data protection

Minden jog fenntartva. Ennek a weboldalnak egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető vagy továbbítható bármilyen formában vagy bármilyen módon, beleértve a másolást, a felvételt vagy más elektronikus vagy mechanikus módszereket, a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve a rövid idézetek megtestesülését kritikai kritikákat és bizonyos, a szerzői jog által megengedett egyéb nem kereskedelmi célokat. Írásbeli engedélyért, kérjük, írj nekünk!

  

Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az Érintett/Felhasználó részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő segítse elő az Érintett/Felhasználó jogainak gyakorlását.
Az Érintett/Felhasználó előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
Köszönöm érdeklődésed termékeim iránt! Adataid védelme fontos számomra, ezért az alábbiakban tájékoztatlak az Ande szappantartó (Stromajer Attila EB) adatkezelési elveiről 
Adatkezelő adatai:Stromajer AttilaCégnév: Stromajer Attila

Székhely: 2623. Kismaros, Kiskert utca 8418/1, Magyarország

Képviselő: Stromajer AttilaTelefonszám: +36702523667E-mail cím: stromajerati@gmail.com
Honlap: www.stroodesign.hu és www.stroodesign.com

Stromajer Attila (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház- www.stroodesign.hu és www.stroodesign.com – működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. Az Érintett/Felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.  törvény;• Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény• Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy az emanufaktura.hu webáruházból történt termék megrendelése során megadott és a weboldal Adatkezelője/Üzemeltetője számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A www.stroodesign.hu és a www.stroodesign.com weboldal által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére, e jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett/Felhasználó) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre/Felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az

Érintettel/Felhasználóval helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

Az Érintett/Felhasználó megrendelése során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Érintett/Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag az Érintett/Felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.  

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

Az Érintett/Felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő Stromajer Attila megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.  
A kezelt adatok köre:• Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetése• Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása,  • E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés• Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítási értesítés• Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet

FOGALMAK

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett/Felhasználó) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre/Felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel/Felhasználóval helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az Érintett/Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az Érintett/Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel/Felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja:
Személyes adatok jogszerűen akkor kezelhetők:
Ha az Érintett /Felhasználó hozzájárulását adja, hogy személyes adatait kezeljékHa közérdeken alapuló célból hivatalosan elrendelikA rendeléssel kapcsolatos adatkezelési /adatfeldolgozási információk:

Társaságunk IT szolgáltatója, Könyvelői feladatok szolgáltatójaTársaságunk honlapja fenntartásához és kezeléséhez Adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
IT Adatfeldolgozó megnevezése:

 • ProfiTárhely Kft.
 • Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
 • Cégjegyzékszám: 03-09-121889
 • Adószám: 23173080-2-03
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014
 • A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
  Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az Érintett/Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:Az Adatkezelés célja kizárólag az Érintett/Felhasználóval történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

A kezelt adatok köre:Név:Cím:E-mail cím:Telefonszám:A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:Az Adatkezelő az adatokat a rendelés hibátlan folyamatának befejezéséig tárolja

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az Érintett/Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre: 

 • Név:
 • Cím:
 • Adatkezelő az Érintett/Felhasználó adatait vásárlás alkalmával csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Szállítással kapcsolatos adatkezelési információkA szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az Érintett/Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:A megrendelt áru házhozszállítása, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
A szállítással kapcsolatos kapcsolatosan kezelt adatok köre:• Név:• Cím:• E-mail cím:• Telefonszám:• A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat

A rendelés teljesítését követően, betartva és figyelembe véve az elállási jogot 25 napon belül törli
Hírlevél adatkezeléseHírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. Törvény.
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az Érintett/Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja:Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

A hírlevél küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok köre: 

 • Név:
 • E-mail cím

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokataz Érintett/Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáigaz Érintett/Felhasználó adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeliA webáruház az Érintett/Felhasználó-t előzetes hozzájárulása alapján a Adatkezelő reklámajánlatával megkeresheti a regisztráció során megadott elérhetőségeken. Az Érintett/ Felhasználó indoklás nélkül leiratkozhat a hírlevél küldésről.

A SÜTIK-rőlSütik kezelése

A weboldal használata során az Adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott Érintett/Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelő az Érintett/ Felhasználóval kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
az Érintett/Felhasználó által használt IP cím;• a böngésző típusa;• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;• a látogatás időpontja;• a meglátogatott oldalak;
Süti kezelés jogszabályi háttér:A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján Érintett/Felhasználó hozzájárulása.

Süti beállítás:A legtöbb böngésző esetében Érintett/ Felhasználónak lehetősége van a sütik beállítására.  A böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

A sütik célja webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:Google Chrome: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en-USFirefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computerInternet Explorer 11: https://support.microsoft.com/search/results?query=cookie+policy+internt+explorer+11Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/search/results?query=cookie+policy+internt+explorer+10Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
A “maradandó sütik”: (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas

A “munkamenet sütik”: (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.
A webhely használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.
További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemről.

Google Adwords süti: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testre szabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.
Az általunk alkalmazott egyes sütikkel és használati céljukkal kapcsolatos további információk az alábbi táblázatban találhatók:
Süti
Név
Cél
További információk

__utma Google Analytics Felhasználók ésmunkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A süti a javascript könyvtár végrehajtásakor jön létre, ha nincs létező __utma süti. A süti a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül. Google Analytics Sütik használata honlapokonGoogleAnalytics Adatvédelmi áttekintés
__utmb Google Analytics Új munkamenetek/ látogatások meghatározására szolgál. A süti a javascript könyvtár végrehajtásakor jön létre, ha nincs létező __utmb süti. A süti a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül. Google Analytics Sütik használata honlapokonGoogle Analytics Adatvédelmi áttekintés
__utmc Google Analytics Nincs használatban a ga.js-ben. Az urchin.js-sel való interoperabilitáshoz. Korábban ez a süti az _utmb sütivel együtt működött, annak meghatározására, hogy a felhasználó új munkamenetben/ látogatásban van-e. Google Analytics Sütik használata honlapokonGoogle Analytics Adatvédelmi áttekintés
__utmz Google Analytics Azt a forgalmi forrást vagy kampányt tárolja, amely magyarázatot ad arra, hogy a felhasználó hogyan jutott el az adott honlapra. A süti a javascript könyvtár végrehajtásakor jön létre, és a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül. Google Analytics Sütik használata honlapokonGoogle Analytics Adatvédelmi áttekintés
__utmv Google Analytics Látogatói szintű egyéni változó adatok tárolására szolgál. Ez a süti akkor jön létre, amikor egy fejlesztő a _setCustomVar módszert használja, látogatói szintű egyéni változóval. Ez a süti a már elavult _setVar módszerhez is használatos volt. A süti a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül. Google Analytics Sütik használata honlapokonGoogle Analytics Adatvédelmi áttekintés
message Facebook Ez a süti annak megállapítására szolgál, hogy egy felhasználó be van-e jelentkezve vagy sem. A felhasználó státuszának validálására használható tokent tartalmaz.  akzo-dulux Honlap Ez a süti a felhasználói albumok (scrap book) állapotának fenntartására szolgál, amikor a felhasználó ki van jelentkezve.  cc_cookie_accept

Süti
Ez a süti annak az állapotnak a tárolására szolgál, hogy a felhasználó elfogadja-e a sütik használatát.   
Jelezni kívánjuk, hogy harmadik felek (beleértve például hirdetési hálózatokat és olyan külső szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, mint webes forgalomelemzési szolgáltatások) szintén használhatnak sütiket, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. Ezek a sütik valószínűsíthetően elemzési/teljesítmény sütik, vagy célzási sütik.
Amennyiben az Érintett/Felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Az Adatkezelőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt süti; A bevásárlókosárhoz használt süti; Biztonsági süti ;A Érintett/Felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Adatkezelő sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a Érintett/Felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A Érintett/Felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak az Érintett/Felhasználó személyének beazonosítására.
Közösségi média:A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/stb.) Amennyiben az Érintett/Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Érintett/Felhasználók alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe.

A Érintett/Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő Érintett/Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés jogalapja az Érintett/Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó:
ProfiTárhely Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Cégjegyzékszám: 03-09-121889
Adószám: 23173080-2-03
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel a fenti linken található keretek között meghatározott feladatokat lát el személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a megrendelt termék szállításában. A termék szállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, telefonszáma az adatfeldolgozó a kiszállítás időtartalmáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
A számla kiállításához szükséges személyes adatokat: vevő neve, címe, Adatfeldolgozó a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.  
A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosításátfizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítaniaz adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárástSSL tanúsítvány

Az ÉRINTETT/FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Érintett/ Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását.
Az Érintett/Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: stromajerati@gmail.com
Postai úton:  2623. Kismaros, Kiskert utca 8418/1, Magyarország

 Az Érintett/Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. Az Érintett/Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az Adatkezelő köteles az Érintett/Felhasználó által kért saját adataival kapcsolatos helyesbítését, módosítását, illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett/Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elvégzését esetleg elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintett/Felhasználó a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett/Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett/Felhasználó személyazonosságát.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintett/Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késés okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintett/Felhasználót. Ha az Érintett/Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett/Felhasználó azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett /Felhasználó kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül, tájékoztatnia kell, hogy az Érintett/Felhasználó  panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog
A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni

Hozzáférési jog
Az Érintett/Felhasználó jogosult, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. Az Érintett/Felhasználó által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett/Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
A helyesbítéshez való jogAz Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog
Az Érintett/Felhasználó bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttékaz Érintett /Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapjaaz Érintett/Felhasználó tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésrea személyes adatokat jogellenesen kezelték.Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett/Felhasználói adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül 
az Érintett/Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát;az adatkezelés jogellenes és az Érintett/Felhasználó ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett/Felhasználó igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez. 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Automatizált adatkezelés

Az Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Érintett /Felhasználó  érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett/Felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított  25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintettet/Felhasználó a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Panaszügyintézés menetének ismertetése:

Amennyiben az Érintett/Felhasználó szerint az Adatkezelő nem tartotta be adatival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett/Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget egyikén:
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett/Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Kelt: 2020.10.27.